GAJA UDOVIČ

Dermanova
Dermanova
gaja80 intervju 4

GAJA UDOVIČ, magistrica kozmetike, diplomirana kozmetičarka, višja predavateljica

Je magistrica kozmetike, ki je osredotočena na celovito obravnavo zahtevnih problematik stopal, le-te raziskuje in o tem tudi poučuje študentke kozmetike in podologije kot višja predavateljica na VIST – Fakulteti za aplikativne vede. Njen prispevek na tem področju je kljub njeni mladosti več kot opazen: ne le da na študentke prenaša poglobljena teoretična znanja in teoretično utemeljena praktična znanja in izkušnje, temveč je tudi pomembno prispevala k razvoju in uvajanju študija podologije, ki ga VIST edini v Sloveniji izvaja od l. 2021, pomemben pa je tudi njen prispevek pri pripravi »Predloga klasifikacije pedikure po tipih s pripadajočo terminologijo in kompetencami za izvajanje« v okviru ekspertne skupine UKC Ljubljana, Medicinske in Zdravstvene fakultete UL in VIST, ki so ga pred kratkim potrdili relevantni RSK-ji pri Ministrstvu za zdravje. Z magistrsko nalogo, katere osrednji del predstavlja raziskava učinkovitosti ene najnovejših naprav na osnovi mikrovalov za odpravljanje plantarnih bradavic, je uvedla to terapijo na področje celinske Evrope.

Najprej ste na VIST-u zaključili študij kozmetike 1. stopnje z diplomo s področja pedikure, nato ste se odločili za magistrski študij kozmetike in ga tudi zaključili z zelo zanimivo nalogo na temo plantarnih bradavic. Kako to, da ste se osredotočili na problematiko nog oz. stopal?

To je bila ljubezen na prvi dotik. Tekom študija sem se spoznala z različnimi področji kozmetike, od nege obraza in telesa, manikure, različnih masažnih tehnik, izdelovanja kozmetičnih izdelkov, a prav pedikura je bila tista, ki je name naredila največji vtis. To, da človeku olajšaš korak, odpraviš bolečine in pripomoreš h kakovostnejšemu življenju, je v meni zbudilo željo, da se želim ukvarjat s problematiko stopal.  

Že med študijem ste se preizkušali tudi v praksi in tudi v praksi spoznavali različna področja kozmetike.

Tako je. Med študijem kozmetike 1. stopnje sem delala pri več delodajalcih na področju kozmetične nege, pedikure in promocij, kmalu pa sem začela izkušnje pridobivati tudi kot demonstratorka na VIST-u pri različnih predmetih, od kozmetične nege in pedikure do kozmetologije in celo mikrobiologije, sodelovala sem pri raziskavah in pri izvajanju programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo idr.

Po diplomi sem se najprej delno zaposlila v salonu profesionalne nege nog Sanoped, delno pa na VIST-u, kjer pa sem zdaj že več let polno zaposlena. Vodim področje pedikure in podologije, se nenehno izobražujem, poučujem, raziskujem, hkrati pa skrbim tudi za dobro praktično kondicijo in na šoli izvajam tudi zahtevnejše storitve za obravnavo kompleksnejših problemov stopal. Vse gre z roko v roki, se  dopolnjuje in prispeva k strokovnemu napredku in širini.

Dusseldorf, kjer sva navezava stike z vsemi dovabitelji, s katerimi sodelujemo. To so: Suda, Ionto Health@Beauty, 3TO, Greppmayr, Busch, Prontomed in Ocean Pharma.

Z njimi sodelujemo že precej dolgo in med nami so se stkale že prijateljske vezi.

Zakaj študij podologije?

Ker tako narekuje tempo razvoja pedikerske stroke! Podologija je v mnogih državah po svetu že zelo dobro uveljavljena veja. Tudi pri nas smo prepoznali, da so zahteve po strokovnih obravnavah resnejših stopalih problematik vse večje, hkrati pa nam poklic pedikerja in ostalih programov, ki vključujejo pedikuro, ne nudi dovolj kompetenc, da bi lahko tudi zahtevnejše problematike, celostno in dovolj kakovostno obravnavali. Tudi v visokošolski študij kozmetike 1. stopnje ni bilo mogoče vključiti vseh potrebnih znanj niti v izbirne predmete, čeprav ta študij daje dokaj celovita znanja tudi s tega področja. Potreba po šolanih podologih se je še posebej izrazito pokazala, ko smo pripravljali predlog potrebnih kompetenc za obravnavo stopal glede na problematiko in zdravstveno stanje klientov.

Pa sva pri »kompetencah«. Zakaj je do njih sploh prišlo, kaj določa ta dokument in v kakšni fazi je?

Začelo se je leta 2016 s pobudo pedikerk in kozmetičark, da bi bilo potrebno urediti področje pedikure, saj so in še vedno na tem področju tako rekoč vsi, tudi praktično brez izobrazbe na tem področja, delajo vse. Ker je bila Slovenija takrat na prvem mestu po številu amputacij nog na prebivalca v EU, velik del le-teh pa se je pripisovalo neustrezni pedikuri oz. negi nog, je Ministrstvo za zdravje prisluhnilo pobudi VIST-a in zadeve so se začele odvijati. Najprej  smo ob podpori Koordinativne skupine za obvladovanje diabetesa pri Ministrstvu za zdravje formirali zelo široko zasnovano Delovno skupino za pedikuro, ki je pripravila  koncept urejanja področja. Ideja je bila po pripravi klasifikacije pedikure pripraviti javne sezname usposobljenosti izvajalcev in nosilcev te dejavnosti, torej vzpostaviti mehanizem samoregulacije področja, na kar pa ni bilo odziva izvajalcev.

Nato smo na pobudo Ministrstva za zdravje v sodelovanju z Diabetološkim oddelkom UKC Ljubljana pripravili predlog potrebnih kompetenc za izvajanje te dejavnosti, ki ga je nato ekspertna skupina strokovnjakov UKC Ljubljana ter Medicinske fakultete, Zdravstvene fakultete in VIST-a dopolnjevala kakšno leto in pol. Z dokumentom so določene kompetence po izobrazbenih nivojih ter mehanizem delovanja sistema. Kompetence za nemedicinske »pedikersko-podološke« sedaj obstoječe poklice so določene v 3 nivojih (4. nivo je predviden za magistre oz. magistrice podologije, ko bo možen še ta študij). Največ kompetenc imajo seveda diplomirani podologi oz. podologinje, sledijo magistrice kozmetike in diplomirane kozmetičarke, nato pa nižji izobrazbeni nivoji na področju, npr. kozmetični tehnik in NPK Pediker, na vsakem nivoju pa tudi drugi sorodni poklici (npr. srednja in diplomirana medicinska sestra oz. zdravstvenik) z dodatnimi znanji s področja. Dokument so že potrdili vsi Razširjeni strokovni kolegiji (RSK-ji), ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Kaj to pomeni?

RSK-ji so najvišji strokovni organ na posameznem medicinskem področju, katerih naloga je oblikovanje strokovnih doktrin, zato ta dokument že predstavlja podlago za delovanje Zdravstvenega inšpektorata, vendar pa mora za operacionalizacijo tega dokumenta poskrbeti Ministrstvo za zdravje, verjetno z določenimi pravnimi akti. Poudariti moram, da je bilo začetno stališče medicinske stroke, da bi morale biti obravnave vseh zahtevnejših problematik, ki so uvrščene v 4. in 5., deloma pa tudi v 3. tip, v pristojnosti zdravstva. Vendar smo z argumenti, predvsem z vsebinami študijskih programov, uspeli stališča uskladiti v prid različnih nivojev pedikerjev oz. pedikerk in podologov oz. podologinj, tako da so obravnave vseh 5 tipov problematik v njihovi pristojnosti skladno z njihovimi znanji, kot je razvidno iz dokumenta in sem razložila prej. To štejem za velik uspeh in hkrati za velik prispevek k razvoju stroke in kakovosti dela na tem področju.

In kaj prinaša študij podologije? Kaj diplomirane podologinje in podologe dela bolj kompetentne?

Dodiplomski študij podologije 1. stopnje traja 3 leta. Po zagovoru diplome pridobite strokovni naslov diplomiran podolog/diplomirana podologinja. Zasnovan je tako, da je primeren tako za začetnike na tem področju, kot tudi že izkušene pedikerje, saj vključuje napredna teoretična znanja, poleg klasičnih pedikerskih postopkov pa še druge specifična znanja in veščine za celovito obravnavo zahtevnih problematik, od diagnostičnih metod do manualnih in aparaturnih postopkov obravnav. Spoznajo diagnostične metode podopropedevtike od podoskopije, postopkov z Woodovo svetilko, aparaturnih tehnik analize stanja kože in nohtov do merjenja stopalnih pritiskov ter postopkov odvzema in testiranja glivičnih okužb na stopalih ipd… Problematike obravnavajo z različnimi tehnikami in postopki, tudi z izbranimi aparaturnami, kot so laserski posotpki, fotodinamična terapija, mikrovalovna terapija, iontoforeza ipd. Z manualnimi in drugimi pristopi obravnavajo sklepne in druge deformacije. Uporabljajo različne pristope za lajšanje stopalnih pritiskov, zlasti z ortozami in distančniki, enostavne tudi sami izdelujejo. Uporabljajo tudi medicinske pripomočke in zdravila brez recepta ter seveda vse napredne pedikerske tehnike, kot so ortoniksije, nohtne proteze ipd. Vsa znanja in veščine temeljijo na poznavanju in razumevanju temeljnih naravoslovno-medicinskih vsebin, od anatomije, fiziologije in patofiziologije do dermatologije, diabetologije in farmakologije do kozmetologije, ki so pogoj za vse to. Velik poudarek pri tem je na razvoju sposobnosti poglobljenega in kompleksnega razmišljanja.

Magistrica kozmetike Gaja Udovič je osredotočena na celovito obravnavo zahtevnih problematik stopal, le-te raziskuje in o tem tudi poučuje bodoče diplomirane kozmetičarke in diplomirane podologije

Kdo pa so študentke podologije?

Prva generacija študentk podologijeso večinoma že zelo izkušene pedikerke, veliko od njih s svojimi saloni, nekatere tudi z več saloni. To je generacija, ki je težko čakala, kdaj bo mogoče študirati podologijo v Sloveniji. Letos zaključujejo zadnji letnik, tako da bomo prve diplomirane podologinje dobili predvidoma že letos! Vse pa že sproti in uspešno uvajajo vsa pridobljena znanja v svoje salone in tako širijo svojo dejavnost. Pridobljena znanja jim že sedaj, pred zaključkom študija, predstavljajo veliko konkurenčno prednost pred drugimi. Z diplomami bo njihova prednost še večja.

Nove generacije so bolj mešane – nekaj je izkušenih pedikerk, nekaj tudi z lastnimi saloni, nekaj pa jih je z manj izkušnjami in začetnic; vedno več je tudi tujk. V veliko zadovoljstvo nam je, kako so angažirane, kako vpijajo znanje in ga tudi cenijo. S svojim znanjem bodo nedvomno bistveno dvignile kakovost storitev na tem področju. Znanje je namreč temeljni pogoj za to.  

Na pomen znanja kaže tudi dejstvo, da Slovenija ni več na prvem mestu po številu amputacij. Menim, da je k temu pripomoglo tako ozaveščanje ljudi o pomenu ustrezne, higiensko opravljene pedikure, kot vsesplošen dvig pedikerske stroke v Sloveniji, k čemur je zagotovo pripomogla tudi visokošolska izobrazba pedikerk – diplomiranih kozmetičark.

Za magistrsko nalogo ste se odločili raziskati učinke izbrane naprave na plantarne bradavice, in to z metodo, ki se v celinski Evropi pred vašo raziskavo še ni uporabljala. Zakaj?

Ker so plantarne bradavice trn v peti skoraj vsakemu strokovnjaku, ki se z njimi veliko ukvarja. Ker sem iskala nove pristope, ki bi bili učinkovitejši od teh, ki so do sedaj uveljavljeni. Tako sem naletela na medicinsko napravo Swift, ki deluje na osnovi selektivnih učinkov kratkih impulzov mikrovalovne energije pri frekvenci 8 GHz z močjo 8–10 W. S pomočjo dobavitelja zate.si smo jo tudi pripeljali v Slovenijo, raziskava pa predstavlja tudi temelj uvajanja te naprave na področje celinske Evrope.

In kakšne so vaše ugotovitve?

Študijo sem izvajala na kroničnih plantarnih bradavicah, ki so bile na stopalih prisotne povprečno 3,5 let, pri nekaterih tudi več kot 10 let, in so jih predhodno neuspešno obravnavali z vsaj eno metodo. Dosegla sem zelo dobre rezultate! Do danes sem s Swiftom uspešno odstranila bradavice pri 80 % prostovoljcev, kar je izredno veliko glede na to da so bile to kronične bradavice, pri katerih so bili pred tem neuspešni s kislinami, krioterapijo in celo laserjem. Kot večina postopkov na stopalih je tudi ta zelo dolgotrajen, potrebni so namreč 3-4 obiski enkrat na mesec in potem še nadaljnjih 6 mesecev za končne rezultate, ampak se vztrajnost splača!    

Zaradi dobrih rezultatov in uporabniške izkušnje prostovoljcev oz. strank smo to metodo uvedli v študij podologije in s to napravo tudi uspešno izvajamo storitve.

Nemalokrat prihaja tudi do zavajanja potrošnikov z izmišljenimi zavajajočimi nazivi, ki nimajo nikakršne realne osnove dejanski izobrazbi in znanju, morda pridobljeni le z nekajurnim tečajem. Vsekakor upam, da bodo v prihodnosti postavljene bolj jasne meje in se bo tako zagotovila večja kakovost oz. varnost pri izvajanju kozmetičnih storitev.

So kakšne omejitve za izvajanje te metode?

Plantarne bradavice so virusna okužba s humanim papiloma virusom, zato njihovo zdravljenje nikakor ne sodi v nekompetentne roke. Ključnega pomena je pravilna diagnoza, saj jih lahko zamenjamo tudi za druga resnejša obolenja, na varnost pa vpliva tudi ustreznost izvedbe glede na stanje bradavic in zdravstveno stanje posameznika Zato je v sklopu pripravljenih »kompetenc« predvidena toaleta bradavic v domeni najmanj diplomirane kozmetičarke, druge obravnave bradavic, kot sokrioterapija, mikrovalovna terapijaipd., pa v domeni najmanj diplomiranih podologov oz. podologinj.

Ste torej raziskovalka, tudi zelo cenjena in priljubljena, čeprav menda tudi zahtevna, visokošolska učiteljica na VIST-u, občasno predavate tudi na tečajih, delavnicah, strokovnih srečanjih, izven službe pa se ukvarjate tudi z glasbo . Kako združujete vse to in ali se vse to kako navezuje oz. dopolnjuje?

Delam to, kar me veseli. Od nekdaj sem si želela opravljati poklic, v katerem bi učila, predajala znanje. In ni lepšega občutka kot to, da učenec preseže učitelja. Takrat veš, da si svoje delo opravil najboljše in da bo na teh temeljih stroka rastla.

Pravi učitelj je po mojem mnenju tisti učitelj, ki  svoje znanje nesebično predaja in v učencih (študentih)  prepozna specifične potrebe in potenciale ter temu prilagodi poučevanje in jih spodbuja pri delu.

Menda sem res bolj stroga, prevzem pa bi rekla, da zahtevam ustrezen nivo znanja. Kljub temu, da sem zelo prilagodljiva in razumevajoča, pri znanju ne popuščam! Naloga nas učiteljev je, da študentke in študente čim več naučimo, saj so zato na šoli.

Vse življe se že tako ali drugače ukvarjam tudi z glasbo. Glasba je moje zatočišče in moj navdih. Definitivno so moje veščine javnega nastopanja oblikovali tudi vsi moji glasbeni nastopi.

Svoje znanje predajam tudi  na različnih tečajih, delavnicah, na strokovnih srečanjih, občasno me povabijo tudi v kakšno podjetje. Tako sem pred kratkim imela predavanje za strokovne sodelavce podjetja Lek.

Kaj vam pri delu predstavlja največje zadovoljstvo?

To, da študentke prepoznajo moj vloženi trud in,  začutim njihovo hvaležnost za nesebično delitev znanja, predvsem pa to, da na koncu zadeve razumejo in obvladajo! Zelo pomirjujoč je občutek, ko iz svojih rok izpustiš človeka, za katerega veš, da je dobro usposobljen za svoje delo. Na takšne študentke sem izredno ponosna!

 

Kako gledate na stanje in perspektivo pedikure/podologije?

Podologija in pedikura bosta potrebni, dokler bomo imeli noge! Menim, da vedno več, ker se življenjska doba podaljšuje, vedno več ljudi se ukvarja z dejavnostmi, ki obremenjujejo noge tudi do poškodb, ker je ozaveščenost ljudi vedno boljša, hkrati pa od nas zahtevajo tudi vedno bolj kakovostno obravnavo.

Trenutno je pri nas še vedno veliko neustrezno ali sploh ne obravnavanih stopalnih problematik, pa tudi neusposobljenega kadra, ki se ukvarja z njihovo obravnavo, zato se zavzemam za vsesplošen dvig kakovosti pedikersko-podoloških storitev in vsesplošno promocijo kakovostnih pedikersko-podoloških storitev!

Prizadevala si bom, da v bodoče naredimo še več za dvig pedikerko-podološke stroke! Želim si, da bi med seboj sodelovali in ne metali polen pod noge, ker je dela zagotovo več kot dovolj in bomo samo z dobrim timskim delom najboljši!

Menim tudi, da si ljudje s hujšimi stopalnimi problematikami zaslužijo kakovostno kot tudi brezplačno obravnavo, zato upam, da bo naša stroka kdaj prepoznana tudi  strani javnih resorjev, da bo tem ljudem olajšan dostop do naših storitev.

Oglasno sporočilo

Letna naročnina: 16€
Dijaki in študenti: 10€
Kozmetični saloni: Brezplačno